Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CNO-Expo BV
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede

CNO-Expo BV is gevestigd en kantoorhoudende te Enter aan de Reintsweg 1B. Evenementen: de door of in samenwerking met CNO-Expo georganiserde beurzen, ten-toonstellingen en/of manifestaties. Wederpartij: degene die een overeenkomst met CNO-Expo sluit, of heeft gesloten. Huursom: het bedrag dat de wederpartij verschuldigd is aan CNO-Expo als tegenprestatie voor de door CNO-Expo in gebruik te verstrekken stand-ruimte. Standruimte: het aantal vierkante meters, dat aan de wederpartij wordt verhuurd.

ARTIKEL I – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van CNO Expo BV gevestigd te Rijssen, hierna te noemen gebruiker. De aanbiedingen en/of overeenkomsten hebben betrekking op door of in samenwerking met CNO Expo georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en/ of manifestaties, die in het navolgende zullen worden aangeduid als evenementen. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij – met wie degene die een overeenkomst met de gebruiker sluit, of heeft gesloten wordt aangeduid – zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van de algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL II – AANBIEDINGEN/PRIJZEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van CNO-Expo zijn vrijblijvend, tenzij de door hem te verrichten presentaties zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatst gemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/ tekening voor beide partijen bindend zijn. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzing wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen de voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toe- leveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
2. B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zij mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL III – VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
1. Data en plaats der evenementen:
1. CNO-Expo behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden de vastgestelde data, tijden en plaats van het evenement te wijzigen en/of het evenement geen doorgang te doen vinden.
2. In geen van deze gevallen kan de wederpartij, onverschillig in welk stadium van deelneming, recht doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden.
3. Wijzigingen in data tijd of plaats geeft de wederpartij niet het recht die inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren.
4. Indien CNO Expo beslist dat het evenement niet zal plaatsvinden, vervallen alle inschrijvingen en reeds gedane toewijzingen. Restitutie van de reeds betaalde standhuur zal binnen dertig dagen na deze beslissing plaatsvinden. CNO Expo is in een dergelijk geval tot geen enkele vorm van vergoeding van rente, kosten, en dergelijke gehouden.

2. Aanvaarding van de wederpartij als deelnemer:
1. Het inschrijven voor deelneming aan een evenement kan uitsluitend geschieden door invulling en ondertekening door de wederpartij van een door de gebruiker daartoe ter beschikking gestelde overeenkomst in tweevoud.
2. CNO Expo behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelneming af te wijzen, indien de belangen van (een) andere deelnemer(s) en/of van de gebruiker en/of van het evenement als zodanig zulks vergen, zulks ter beoordeling van de gebruiker.
3. Standruimte wordt uitsluitend verhuurd voor de gehele duur van een evenement

3. Wijze van deelnemen:
1. Aan het evenement kunnen deelnemen zowel natuurlijke als rechtspersonen die door CNO Expo tot deelneming in staat worden gesteld.
2. Alleen die artikelen mogen worden gevoerd die in de deelnemingsovereenkomst zijn vermeld. De gebruiker is gemachtigd artikelen die aan dit vereiste niet voldoen, te laten verwijderen op kosten van de betrokkene wederpartij. Tenzij door de gebruiker schriftelijk anders is bepaald mogen geen dump- en/of rebuilt goederen worden tentoongesteld/aangeboden.
3. De gebruiker verdeelt de beschikbare plaatsruimte over de deelnemers/wederpartijen. De gebruiker behoudt zich het recht voor de indeling te allen tijde te wijzigen wegens organisatorische redenen.
4. Anders dan na overleg met en schriftelijke toestemming van de gebruiker is het niet toegestaan dranken en etenswaren van welke aard dan ook (door derden) binnen het evenementencomplex te (laten) brengen voor consumptie ter plaatse en/of verkoop, reclame en/of klantenwerving, al dan niet in de vorm van proefmonsters.
5. Het is de wederpartij niet toegestaan activiteiten te ontplooien die naar het oordeel van de gebruiker schade kunnen berokken aan het evenement waaraan de wederpartij deelneemt.
6. Zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker is het de wederpartij verboden tijdens evenementen loterijen en/of prijsvragen te organi-seren.
7. De wederpartij kan geen exclusieve rechten doen gelden met betrekking tot de door hem ten toon te stellen goederen, tenzij exclusiviteit schriftelijk door de gebruiker is bevestigd.

4. Grenzen van de gehuurde standruimte:
1. Diepte en breedte van het gehuurde grondoppervlak worden door de gebruiker aangegeven. De standbouw inclusief de wanden, dient binnen deze afmetingen te blijven.
2. Standbouw en inrichting mogen een hoogte van 2.75 m niet te boven gaan. Afwijking hiervan kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de gebruiker. Zo nodig kan de gebruiker een aanpassing van de stand van de wederpartij gelasten. Niet nakoming van een dergelijke opdracht door de wederpartij leidt tot de gevolgen omschreven in art. IV.
3. Voor het aanbrengen van plafonds of andere afdekking is voorafgaande goedkeuring van de gebruiker vereist. Er dient voor te worden gezorgd dat alle plafonds nauwkeurig aansluiten op de plafonds van de aangrenzende stand.

5. Inrichting van de stands:
1. Aan de wederpartij zal gedurende een voor de aanvraag van het evenement door de gebruiker te bepalen tijd de gelegenheid worden gegeven tot het inrichten van de doorhem gehuurde ruimte.
2. De gebruiker bepaalt wanneer aanvoertransporten en inrichtings- werkzaamheden uiterlijk geëindigd dienen te zijn.
3. Gedurende het evenement mag geen emballage of transportmateriaal op voor het publiek toegankelijke plaatsen aanwezig zijn.
4. Het besturen of laten besturen van een heftruck/hoogwerker/intern transport is geheel op eigen risico.
5. Gebruikte materialen dienen te voldoen aan de brandvoorschriften. Indien brandbare materialen worden toepast zoals aasdoek, jute etc. dienen deze brandwerend geïmpregneerd te zijn. Alle wanden plafonds dienen naar genoegen van de gebruiker te zijn afgewerkt.
6. Indien aarde, zand of andere vochtaantrekkende/- houdende artikelen worden verwerkt in standaardkleding, dient de vloer afdoende tegen indringen van vocht te worden beschermd.
7. Het is niet toegestaan, zowel buiten als binnen, aan of op de gebouwen van de gebruiker, ongeacht op welke wijze, materiaal van welke aard dan ook aan te brengen of te laten aanbrengen.

6. Technische voorzieningen aan stands:
1. Binnen de gehuurde ruimte kunnen werkzaamheden voor de aanleg van aan- en afvoerleidingen van elektriciteit, water en telefoon worden verricht.
2. De werkzaamheden dienen voor rekening van de wederpartij te worden uitgevoerd door erkende installateurs, conform de voorschriften van de nutsbedrijven.
3. De gebruiker aanvaardt tegenover de wederpartij ten aanzien van de beschikbaarstelling van elektriciteit, gas en water geen aansprakelijkheid.
4. De wederpartij is verplicht de voorschriften van de leveringsbedrijven ter zake van het gebruik van elektriciteit, gas en water in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting tengevolge, zonder dat de wederpartij recht kan doen gelden op schadevergoeding.
5. Aansluitkasten, putten en rails te behoeve van elektriciteitsv- oorzieningen, alsmede aansluitingsputten en kranen ten behoeve van de wateraansluitingen, dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. Hetzelfde geldt ook voor brand-kranen, brandhaspels en deuren. Deze dienen bovendien vanaf het looppad duidelijk zichtbaar te zijn. De wederpartij is te allen tijde verplicht voorschriften of aanwijzigen van de plaatselijke brand-weer onverwijld op te volgen of uit te voeren.

7. Gebruik van de standruimte:
1. De wederpartij is verplicht de tijden, dat het evenement voor het publiek toegankelijk is de gehele door hem gehuurde ruimte met artikelen en bedienend personeel bezet te houden op adequate wijze, passend bij het karakter van het evenement, in te richten, een en ander te beoordeling van de gebruiker.
Indien de wederpartij aan deze voorwaarden niet voldoet, is de gebruiker gerechtigd de inrichtingsmaterialen van de wederpartij te verwijderen. De wederpartij is in dat geval aansprakelijk voor de kosten die de gebruiker moet maken voor de herinrichting van de standruimte.
2. De directeur, het personeel of de gemachtigden van de gebruiker hebben te allen tijde toegang tot de door de wederpartij gehuurde ruimte.
3. Tentoonstellingsgoederen dienen op zodanige wijze te worden tentoongesteld, dat het vrije uitzicht door tentoonstellingsruimte en op de omliggende stands niet wordt belemmerd. Zulks staat ter beoordeling van de gebruiker. Gedurende de openingstijden mogen tentoonstellingsgoederen niet worden bedekt. De gebruiker heeft het recht aanwezige bedekking te verwijderen, zonder tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij gehouden te zijn.
4. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of deze gedeeltelijk of geheel aan derden ten gebruike af te staan of deze ruimte met die van de andere deelnemers te ruilen.
5. Het is de wederpartij niet toegestaan machines, apparaten en/of producten te exposeren waartoe de fabrikant of erkende importeur geen toe-stemming heeft verleend.

8. Ontruiming van de stand:
1. De wederpartij is verplicht na sluiting van het evenement gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn de door hem gehuurde ruimte te ontruimen en voor afvoer van goederen en materialen zorg te dragen.
2. De wederpartij is verplicht de door hem gehuurde standruimte(n) na gebruik achter te laten in dezelfde staat als die door de gebruiker aan hem ter beschikking is gesteld.
3. Indien de wederpartij zich aan deze verplichtingen niet houdt, is CNO-Expo gerechtigd de door de wederpartij gehuurde ruimte op diens kosten in de oorspronkelijke staat te doen terugbrengen op een door hem te bepalen wijze.
4. Indien de stand van de wederpartij ontruimd wordt voor voor het einde van het evenement, zal hiervoor een boete van € 700,- in rekening worden gebracht. Dit is exclusief eventuele vergoeding voor directe en indirecte schade.

9. Ontruimde stands:
1. Indien de gehuurde ruimte iet of iet tijdig is ontruimd, is de gebruiker uitsluitend door het verstrijken van de termijn en zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, gerechtigd om op kosten van de wederpartij te doen verwijderen en op te slaan alsmede de ruimte weer terug te brengen in de staat waarin die aan de wederpartij ter beschikking werd gesteld.
2. In dergelijke gevallen kan de deelnemer geen enkel recht doen gelden op vergoeding van schade in welke vorm en uit welke oorzaak dan ook.

10. Catalogus:
1. Indien een officiële catalogus wordt uitgegeven heeft de wederpartij recht op vermelding van zijn deelneming daarin. De catalogus wordt samengesteld naar de gegevens die door de wederpartij op het inschrijfformulier vermeld.
2. De gebruiker bepaalt de wijze waarop de vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich tevens het recht voor zonodig de gegevens van de wederpartij in te korten.
3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of weglatingen die in decatalogus mochten voorkomen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid, jegens derden wegens de opname van onjuiste gegevens van de wederpartij.

11. Deelnemerskaarten en relatiekaarten:
1. De wederpartij ontvangt voor zichzelf en zijn vaste personeelsleden, kosteloze deelnemerskaarten die niet overdraagbaar zijn en die op naam zijn gesteld. Deze kaarten zijn strikt persoonlijk en dienen als legitimatiebewijs en als bewijs van toegang tot het evenement, zowel in de periode dat het evenement voor het publiek is opengesteld, als gedurende de tijden die beschikbaar zijn gesteld voor het opbouwen en afbreken van de stands.
2. Het aantal kostenloze deelnemerskaarten is afhankelijk van de grootte van de gehuurde standruimte met een minimum van 2 en een maximum van 10 stuks. Deze kaarten worden slechts eenmaal uitgereikt en komen bij verlies, ontvreemding e.d., niet voor vervanging in aanmerking. Extra deelnemerskaarten kunnen bij de gebruiker worden aangevraagd tegen een door hem te bepalen prijs.
3. CNO Expo is te allen tijde gerechtigd zonder nadere opgave van redenen personeel van de wederpartij die toegang tot terrein en gebouwen te ontzeggen.

12. Calamiteiten:
1. Standhouders kunnen op geen enkele wijze kosten claimen bij calamiteiten tijdens of na de beurs.

13. Leveranciers:
1.Leveranciers van CNO-Expo BV die leveren aan CNO-Expo Bv voor wat voor doeleinden dan ook; zijn na akkoord van CNO op de mail of schriftelijk van hun gestuurde offerte verantwoordelijk voor het leveren en of bouwen van aangekochte of gehuurde objecten. Wanneer een Leverancier zich niet aan gemaakte afspraken houdt is deze direct verantwoordelijk voor geleden schade die CNO-Expo heeft ondervonden.

ARTIKEL IV – TOEPASSING / GEBRUIK VAN WATER
1. De tijdelijke drinkwatervoorziening is een integraal onderdeel van het beheersplan volgens de wet “tijdelijke regeling legionella preventie”, een ieder dient zich (op straffe van uitsluiting van beurs deelname) te houden aan het gestelde in dit reglement.
2. Een ieder die water gebruikt en/of toepast op welke manier dan ook, mag dit alleen betrekken via een aansluiting aangevraagd bij de huisinstallateur van CNO Expo BV.
3. Het betrekken van water uit andere tappunten van de vaste installatie in de gebouwen (zoals bijvoor-beeld de brandslanghaspels en in de toiletten) is uit het oogpunt van volks-gezond-heid ten strengste verboden.
4. Een aansluiting wordt niet eerder gerealiseerd alvorens een volledig ingevuld inschrijfformulier, per e- mail, fax, of post verstuurd is naar CNO Expo BV.
5. Aansluitingen t.b.v. keukenblokjes, koffieapparatuur e.d. vormen geen gevaar in het kader van legionella verspreiding en behoeven geen verdere maatregelen.
6. Stilstaande water- constructies (vijvers e.d.) waarin geen aërosol vormende apparatuur is in opgenomen vormen geen gevaar in het kader van legionella verspreiding.
7. Toepassing van apparatuur welke water kan vernevelen (aërosol vorming) (en in potentie dus legionella kan verspreiden) zoals fonteinen, sproeiers, douches, bubbelbaden, luchtbevochters, vernevelaars etc. zijn te allen tijde verboden.
8. Toestellen of vervolginstallaties van gebruikers aangesloten op het water-net dienen aan de volgende eisen te voldoen;

  • Toegepaste materialen moeten voorzien zijn van een KIWA-keurmerk of van een KIWA- attestmerk.
  • De toestellen mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwater-net en moeten voldoen aan het gestelde in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen. De aansluiting van de toestellen moet afdoende beveiligd zijn.

9. De exposant is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor eventuele schade en/of vervolg-schade voortvloeiend uit de toepassing van de gebruikte constructie met water.
10. De exposant dient te allen tijde volledig mede te werken aan controles van CNO Expo BV, installateur en/of controlerende instanties. De kosten van noodzakelijk geacht onderzoek en/of bemonstering zijn voor rekening van de exposant.
11. De beursorganisatie CNO Expo BV is bij geval van twijfel of overtreding te allen tijde gerechtigd om (vrijwaard van restitutie in welke vorm dan ook) de exposant te verbieden de gebruikte constructie te exposeren.
12. Alle gebruikte materialen blijven eigendom van de installateur.
13. CNO Expo BV draagt geen enkele verantwoording noch enige aansprakelijkheid voor welke gevolgschade dan ook (waarin inbegrepen fysieke gevolgen) ontstaan door niet te voorziene veranderingen in de kwaliteit van het geleverde water alsmede door kwaliteitsveranderingen ontstaan door de toepassing van het geleverde water.
14. CNO Expo BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze overeenkomst niet te doen uitvoeren. Op geen enkele wijze kan CNO Expo BV aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschaden voortvloeiend uit niet uitvoering dezer overeenkomst.

ARTIKEL V – BETALING
1. Betaling ter zake van de ter beschikking gestelde standruimte dient te worden voldaan conform de betalingsvoorwaarden die vermeld zijn op de deelnemingsovereenkomst. Inden de deelnemingsovereenkomst tot stand komt binnen een periode van 14 dagen voor de aanvangsdatum van het evenement, dient de gehele standhuur en de overige tot op dat moment verschuldigde kosten te zijn voldaan voordat met de opbouw van de stand een aanvang kan worden gemaakt. Alle overige kosten die uit de deelneming voortvloeien, dienen uiterlijk voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. Alle extra kosten huurpenningen en kosten; ter zake van werkzaamheden die nog tijdens het evenement zijn verricht ten behoeft van de wederpartij, dienen op het evenement contant te worden betaald, danwel per omgaande na ontvangst vaneen daarop betrekking hebbende factuur. Indien een factuur in bovenbedoelde zin niet per omgaande volledig is betaald:

a. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.

b. zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art: 6: 119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

c. zullen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijk incasso-, en/of executie maatregelen voor rekening van de wederpartij zijn. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in verzuim zijn geldt. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalings- verplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn o aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Alsdan behoudt de gebruiker zich het recht voor de standruimte, zonder nadere kennisgeving of verplichting tot vergoeding van schade zijnerzijds, aan derden te verhuren en/of aan de wederpartij een andere standruimte aan te wijzen.

2. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds te afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelf al ververmeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL VI – FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke en zonder data tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handeling met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator de uit de overeenkomst voortvloeiende verplich- tingen als boedel beschouwt.

ARTIKEL VII – COMPENSATIE/VERREKENING
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegen vorderingen tegen CNO-Expo heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL VIII – ANNULERING/ONTBINDING
De wederpartij doet afstand van andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien een schadevergoeding wordt voldaan conform lid 2 en lid 3 van dit artikel. Bij annulering minimaal 4 maanden voor de ingangsdatum van het evenement is de wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de huursom. Bij annulering 4 maanden tot 1 maand voor de ingangsdatum van het evenement zal 50% van de totale standhuur aan CNO-Expo moeten worden voldaan. 100% is verschuldigd indien u op voorgenoemde beursdata verstek laat gaan of 1 maand voor ingangsdatum van het evenement annuleert. Bij CNO-Expo in het kader van de verhuur aanvullend gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor aan het gehuurde te treffen voozieningen) komen te allen tijde naast de annuleringskosten voor 100% voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij verhinderd is de door hem gehuurde ruimte in gebruik te nemen, danwel zijn/haar stand vroegtijdig afbouwt danwel voor sluiting van het evenement verlaat, zal geen restitutie van vooruitbetaalde standhuur en kosten plaatsvinden. De wederpartij blijft voor het overige de volledige standhuur en kosten verschuldigd en is aansprakelijk voor alle schade die de gebruiker tengevolge van genoemde verhindering lijdt, zoals kosten die moeten worden gemaakt voor het in overeenstemming met het karakter van het evene-ment inrichten van bedoelde standruimte. Indien de wederpartij die hun stand voor slui-tingstijd van het evenement (laat) afbouwen, deels dan wel geheel, zullen hiervoor een boete van 50% op het deelnemingstarief krijgen.

ARTIKEL IX – AANSPRAKELIJKHEID
1. De gebruiker is gehouden tot het ter beschikking stellen van standruimte/-plaats en neemt tevens de door hem noodzakelijke geachte maatregelen voor bewaking van orde en rust, alsmede van de op het evenement aanwezige zaken. Laatstbedoelde objecten zijn en blijven echter voor rekening en risico van de wederpartij en/of eigenaar ervan. CNO Expo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging en/of het op enigerlei wijze verloren gaan van aan de wederpartij toebehorende en/of onder diens toezicht geplaatste zaken – waaronder de deelnemerskaart(en) – en/of, al dan niet, tengevolge daarvan door de wederpartij of derden/bezoekers van het evenement, geleden (bedrijfs)schade en/of welke (gevolg)schade dan ook. Eenzelfde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ten aanzien van handelen en/of nalaten van personeelsleden van de gebruiker en/of door de gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de openingsuren van het evenement of daarbuiten, be-houdens indien en voorzover bij CNO Expo en/of diens personeelsleden en/ of de hierbe-doelde derden, sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden, waaronder bezoekers, terzake van vergoedingen van schade ontstaan door toe- doen of nalatigheid van hemzelf, diens personeel en/of diens last-hebbers, danwel door diens inzendingen en/of door hem geëxposeerde zaken e.d. Onver-minderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de aan-sprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de standhuur. Voldoening aan de bovenbedoelde betalingsverplichting geldt als enige volledige schadevergoeding.
2. Aanspraak op vergoeding van schade bestaat slechts indien de standhuur volledig is voldaan.

ARTIKEL X – VERZEKERINGEN
1. De wederpartij verplicht zich jegens CNO Expo om voor eigen rekening en risico een verzekering af te sluiten die op uitgebreide condities dekking geeft tegen schade, zoals die tengevolge van brand, blikseminslag, ontploffing, storm, regen, sneeuw en smeltwater, water onvoorzien gestroomd uit installaties en de daarop aangesloten en de daarop aangesloten toestellen, uitstoot van rook en roet, inbraak, diefstal en vandalisme. Voorts is de wederpartij verplicht om voor diens rekening en risico een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten. Het verzekerde bedrag der uitgebreide schadeverzekering dient tenminste gelijk te zijn aan het totale verzekerde bedrag der uitgebreide bestaande uit de waarde der zaken en, eventuele, diensten van de betreffende wederpartij. De wederpartij dient de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren voor tenminste € 1.134.450,54. De verzekering dient te zijn ingegaan uiterlijk op het moment dat met de aanvoer- en inrichtings- werkzaamheden wordt begonnen en dient te eindigen nadat de volledige ont-ruiming van de gehuurde ruimte heeft plaatsgevonden en alle goederen van het ter-rein van de evenementruimte zijn afgevoerd.
2. CNO Expo is ten alle tijde bevoegd inzage in de verzekeringspolis(sen) van de wederpartij te verlangen.
3. Bij buitenevenementen (buit-enstands) vallen storm, regenschade en diefstal onder verzekering van de stand-houder zelf.

ARTIKEL XI – WANPRESTATIE/ VERZUIM
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe CNO-Expo krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet -nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/ toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichting jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Als omstandig- heden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet -nakoming zullen onder meer worden verstaan; oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval, storing in energiet-oevoer of andere voorvallen; natuurverschijnselen een ander onverschillig of de niet -tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL XII – TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen CNO Expo en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Neder-lands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eve-neens naar Nederlands Recht worden berecht. Eventuele geschillen zullen worden be-recht door de bevoegde Nederlandse rechter te Almelo, zij het dat CNO Expo de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.
2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter

ARTIKEL XIII – SLOTBEPALING
1. De gebruiker zorgt voor de handhaving van de orde. Hij regelt en beperkt zonodig de openstelling voor het publiek en stelt de toegangsprijzen vast. De wederpartij en dienstpersoneel/gemachtigd en zijn gehouden zich correct, rustig en niet aanstootgevend te gedragen overeenkomstig de door of namens de gebruiker uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen. De gebruiker behoudt zich het recht voor een ieder, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot het terrein en gebouwen waarin het evenement wordt gehouden, te ontzeggen.
2. In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voor-zien, beslist de gebruiker bij monde van zijn directie.

ARTIKEL XIV – TOELEVERANCIERS
1. Toeleveranciers dienen ingehuurde materialen zelf te verzekeren tegen allerlei onheil tijdens opbouw, beursdagen en bij afbouw en transport van het evenement. Schade aan derden, zoals CNO-Expo danwel exposanten, dient ook verzekerd te zijn door toeleveranciers, hieronder vallen ook alle ingehuurde transportmiddelen.

ARTIKEL XV – DIEREN OP DE STAND
Het exposeren van dieren op de stand is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie. Daartoe dient de standhouder een eveneens schriftelijk verzoek in te dienen bij de NRM-Veecommissie. In elk geval is aanvoer van dieren uit het buitenland niet toegestaan. Dieren uit Nederland, die (met toestemming van de organisatie) worden aan-gevoerd voor een presentatie op de vakbeurs dienen aan dezelfde veterinaire eisen te voldoen als de dieren die geshowd worden. Wanneer, voor- of tijdens de beurs blijkt dat niet aan de door de organisatie gestelde voorwaarden is voldaan,heeft de organisatie het recht de betreffende dieren van de beurs te (laten) verwijderen. Eventuele schade die voorvloeit uit het onrechtmatig handelen van de wederpartij in deze, zal op de wederpartij worden verhaald.

Schrijf u nu in

Landbouwvakdagen Assen (TT Circuit) 2024
woensdag 6 tot en met vrijdag 8 november